Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Môi trường vi sinh Acumedia Neogen

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Thông tin môi trường vi sinh Acumedia Neogen:

7100A - Tryptic Soy Agar 500g

7336A - Beta-SSA Agar 500g

7100B - Tryptic Soy Agar 2kg

7336B - Beta-SSA Agar 2kg

7100C - Tryptic Soy Agar 10kg

7336C - Beta-SSA Agar 10kg

7101A - Mueller Hinton Agar 500g

7338A - Dextrose Tryptone Broth - 500g

7101B - Mueller Hinton Agar 2kg

7338B - Dextrose Tryptone Broth - 2kg

7101C - Mueller Hinton Agar 10kg

7338C - Dextrose Tryptone Broth - 10kg

7102A - MacConkey Agar 500g

7340A - Dextrose Tryptone Agar 500g

7102B - MacConkey Agar 2kg

7340B - Dextrose Tryptone Agar 2kg

7102C - MacConkey Agar10kg

7340C - Dextrose Tryptone Agar 10kg

7103A - Eosin Methylene Blue Agar, Levine 500g

7341A - Malt Extract - 500g

7103B - Eosin Methylene Blue Agar, Levine 2kg

7341B - Malt Extract - 2kg

7103C - Eosin Methylene Blue Agar, Levine 10kg

7341C - Malt Extract - 10kg

7104A - GC Agar 500gm

7347A - Tryptose Agar - 500g

7104B - GC Agar 2kg

7347B - Tryptose Agar - 2kg

7104C - GC Agar 10kg

7347C - Tryptose Agar - 10kg

7105A - Letheen Broth Base 500g

7349A - Tomato Juice Agar 500g

7105B - Letheen Broth Base 2kg

7349B - Tomato Juice Agar 2kg

7105C - Letheen Broth Base 10 Kg

7349C - Tomato Juice Agar 10kg

7110A - Cooked Meat Medium 500g

7350A - Corn Meal Agar 500g

7110B - Cooked Meat Medium 2kg

7350B - Corn Meal Agar 2kg

7110C - Cooked Meat Medium 10kg

7350C - Corn Meal Agar 10kg

7112A - Baird Parker Agar 500g

7351A - Tryptone 500g

7112B - Baird Parker Agar 2kg

7351B - Tryptone 2kg

7112C - Baird Parker Agar 10kg

7351C - Tryptone 10kg

7113A - Bismuth Sulfite Agar 500g

7352A - Skim Milk 500g

7113B - Bismuth Sulfite Agar 2kg

7352B - Skim Milk 2kg

7113C - Bismuth Sulfite Agar 10kg

7352C - Skim Milk 10kg

7115A - Brain-Heart Infusion Agar 500g

7359A - Violet Red Bile Agar w/MUG 500g

7115B - Brain-Heart Infusion Agar 2kg

7359B - Violet Red Bile Agar W/MUG 2kg

7115C - Brain-Heart Infusion Agar 10kg

7359C - Violet Red Bile Agar w/MUG 10kg

7116A - Brain-Heart Infusion Broth 500g

7361A - EC Medium w/MUG 500g

7116B - Brain-Heart Infusion Broth 2kg

7361B - EC Medium w/MUG 2kg

7116C - Brain-Heart Infusion Broth 10kg

7361C - EC Medium w/MUG 10kg

7117A - Brilliant Green Agar 500g

7363A - YM Broth - 500g

7117B - Brilliant Green Agar 2kg

7363B - YM Broth - 2kg

7117C - Brilliant Green Agar 10kg

7363C - YM Broth - 10kg

7118A - Letheen Agar Base 500g

7365A - Peptone Water 500g

7118B - Letheen Agar Base 2kg

7365B - Peptone Water 2kg

7118C - Letheen Agar Base 10kg

7365C - Peptone Water 10kg

7119A - Brilliant Green Bile Broth 2% 500g

7367A - Tryptose Broth - 500g

7119B - Brilliant Green Bile Broth 2% 2kg

7367B - Tryptose Broth - 2kg

7119C - Brilliant Green Bile Broth 2% 10kg

7367C - Tryptose Broth - 10kg

7120A - Brucella Agar - 500g

7375A - D/E Neutralizing Agar - 500g

7120B - Brucella Agar - 2kg

7375B - D/E Neutralizing Agar - 2kg

7120C - Brucella Agar - 10kg

7375C - D/E Neutralizing Agar - 10kg

7121A - Brucella Broth - 500g

7378A - MacConkey Agar w/o CV & Salt 500g

7121B - Brucella Broth - 2kg

7378B - MacConkey Agar w/o CV & Salt 2kg

7121C - Brucella Broth - 10kg

7378C - MacConkey Agar w/o CV & Salt 10kg

7122A - CLED Agar 500g

7380A - Phosphate Buffer, pH 7.2 - 500 g

7122B - CLED Agar 2kg7380B - Phosphate buffer, pH 7.2 - 2kg

7122C - CLED Agar 10kg7380C - Phosphate Buffer, pH 7.2 - 10kg

7123A - Casman Medium Base 500g

7385A - Clostridium Difficile Agar 500g

7123B - Casman Medium Base 2kg

7385B - Clostridium Difficile Agar 2kg

7123C - Casman Medium Base 10kg

7385C - Clostridium Difficile Agar 10kg

7125A - Columbia Blood Agar Base - 500g

7389A - MIO Medium - 500g

7125B - Columbia Blood Agar Base - 2kg

7389B - MIO Medium - 2kg

7125C - Columbia Blood Agar Base - 10kg

7389C - MIO Medium - 10kg

7126A - Columbia CNA Agar 500g

7390A - R2A Agar - 500g

7126B - Columbia CNA Agar 2kg

7390B - R2A Agar - 2kg

7126C - Columbia CNA Agar 10kg

7390C - R2A Agar - 10kg

7127A - Columbia Broth - 500g

7391A - MacConkey Agar, CS 500g

7127B - Columbia Broth - 2kg

7391B - MacConkey Agar, CS 2kg

7127C - Columbia Broth - 10kg

7391C - MacConkey Agar, CS 10kg

7129A - DNase Test Agar 500g

7392A - Sabouraud Dextrose Agar w/ Lecithin & Tween 80 500g

7129B - DNase Test Agar 2kg

7392B - Sabouraud Dextrose Agar w/ Lecithin & Tween 80 2Kg

7129C - DNase Test Agar 10kg

7392C - Sabouraud Dextrose Agar w/ Lecithin & Tween 80 10kg

7130A - Deoxycholate Agar - 500g

7396A - m-FC Broth - 500 g

7130B - Deoxycholate Agar - 2Kg

7396B - m-FC Broth - 2kg

7130C - Deoxycholate Agar - 10Kg

7396C - m-FC Broth - 10kg

7133A - Bile Esculin Azide Agar - 500g

7397A - m FC Agar - 500g

7133B - Bile Esculin Azide Agar - 2kg

7397B - m FC Agar - 2kg

7133C - Bile Esculin Azide Agar - 10 kg

7397C - m FC Agar - 10kg

7134A - Eosin Methylene Blue Agar (Holt, Harris & Teague) 500g

7398A - Listeria Enrichment Broth 500g

7134B - Eosin Methylene Blue Agar (Holt, Harris & Teague) 2kg

7398B - Listeria Enrichment Broth 2kg

7134C - Eosin Methylene Blue Agar (Holt, Harris & Teague) 10kg

7398C - Listeria Enrichment Broth 10kg

7137A - Fluid Thioglycollate Medium 500g

7405A - Selective Strep Agar, Modified #2 500g

7137B - Fluid Thioglycollate Medium 2kg

7405B - Selective Strep Agar, Modified #2 2kg

7137C - Fluid Thioglycollate Medium 10kg

7405C - Selective Strep Agar, Modified #2 10kg

7138A - Hektoen Enteric Agar 500g

7406A - Lactobacilli MRS Broth - 500g

7138B - Hektoen Enteric Agar 2kg

7406B - Lactobacilli MRS Broth - 2kg

7138C - Hektoen Enteric Agar 10kg

7406C - Lactobacilli MRS Broth - 10kg

7140A - Kligler Iron Agar - 500g

7409A - UVM Modified Listeria Enrichment Broth 500g

7140B - Kligler Iron Agar - 2kg

7409B - UVM Modified Listeria Enrichment Broth 2kg

7140C - Kligler Iron Agar - 10kg

7409C - UVM Modified Listeria Enrichment Broth 10kg

7141A - Lactose Broth 500g

7418A - Buffered Peptone Water 500g

7141B - Lactose Broth 2kg

7418B - Buffered Peptone Water 2kg

7141C - Lactose Broth 10kg

7418C - Buffered Peptone Water 10kg

7142A - Lauryl Sulfate Broth 500g

7419A - Mycobiotic Agar 500g

7142B - Lauryl Sulfate Broth 2kg

7419B - Mycobiotic Agar 2kg

7142C - Lauryl Sulfate Broth 10kg

7419C - Mycobiotic Agar 10kg

7143A - Mannitol Salt Agar - 500g

7420A - MRSA Agar Base - 500g

7143B - Mannitol Salt Agar - 2kg

7420B - MRSA Agar Base - 2kg

7143C - Mannitol Salt Agar - 10kg

7420C - MRSA Agar Base - 10kg

7145A - Nutrient Agar 500g

7421A - mTEC Agar 500g

7145B - Nutrient Agar 2kg

7421B - mTEC Agar 2kg

7145C - Nutrient Agar 10kg

7421C - mTEC Agar 10kg

7146A - Nutrient Broth 500g

7425A - Violet Red Bile Glucose Agar 500g

7146B - Nutrient Broth 2kg

7425B - Violet Red Bile Glucose Agar 2kg

7146C - Nutrient Broth 10kg

7425C - Violet Red Bile Glucose Agar 10kg

7147A - Phenylethanol Agar - 500g

7428A - Oxford Listeria Agar 500g

7147B - Phenylethanol Agar - 2kg

7428B - Oxford Listeria Agar 2kg

7147C - Phenylethanol Agar - 10kg

7428C - Oxford Listeria Agar 10kg

7148A - Phenol Red Broth Base - 500g

7442A - Bacillus Cereus Agar Base - 500g

7148B - Phenol Red Broth Base - 2kg

7442B - Bacillus Cereus Agar Base - 2kg

7148C - Phenol Red Broth Base - 10kg7442C - Bacillus Cereus Agar Base - 10kg

7149A - Potato Dextrose Agar 500g

7443A - Campy Selective Agar Base - 500g

7149B - Potato Dextrose Agar 2kg

7443B - Campy Selective Agar Base - 2kg

7149C - Potato Dextrose Agar 10kg

7443C - Campy Slective Agar Base - 10kg

7150A - Sabouraud Dextrose Agar 500g

7451A - m-TGE Broth 500g

7150B - Sabouraud Dextrose Agar 2kg

7451B - m-TGE Broth 2kg

7150C - Sabouraud Dextrose Agar 10kg

7451C - m-TGE Broth 10kg

7152A - Salmonella Shigella Agar 500g

7456A - Malt Agar 500g

7152B - Salmonella Shigella Agar 2kg

7456B - Malt Agar 2kg

7152C - Salmonella Shigella Agar 10kg

7456C - Malt Agar 10kg

7153A - Schaedler Agar 500g

7458A - Pseudomonas Cepacia Agar 500g

7153B - Schaedler Agar 2kg

7458B - Pseudomonas Cepacia Agar 2kg

7153C - Schaedler Agar 10kg

7458C - Pseudomonas Cepacia Agar 10kg

7154A - Schaedler Broth 500g

7465A - Lactalbumin Hydrolysate 500g

7154B - Schaedler Broth 2kg

7465B - Lactalbumin Hydrolysate - 2Kg

7154C - Schaedler Broth 10kg

7465C - Lactalbumin Hydrolysate 10kg

7155A - Selenite Broth - 500g

7471A - Nutrient Gelatin 500g

7155B - Selenite Broth - 2kg

7471B - Nutrient Gelatin 2kg

7155C - Selenite Broth - 10kg

7471C - Nutrient Gelatin 10kg

7156A - Simmons Citrate Agar 500g

7485A - PPLO Broth w/o CV 500g

7156B - Simmons Citrate Agar 2kg

7485B - PPLO Broth w/o CV 2kg

7156C - Simmons Citrate Agar 10kg

7485C - PPLO Broth w/o CV 10kg

7157A - Standard Methods Agar 500g

7488A - W-L Nutrient Medium - 500g

7157B - Standard Methods Agar 2kg

7488B - W-L Nutrient Medium - 2kg

7157C - Standard Methods Agar 10kg

7488C - W-L Nutrient Medium - 10kg

7160A - Thioglycollate Medium w/o Indicator 500g

7495A - Letheen Agar Base, Modified 500g

7160B - Thioglycollate Medium w/o Indicator 2kg

7495B - Letheen Agar Base, Modified 2kg

7160C - Thioglycollate Medium w/o Indicator 10kg

7495C - Letheen Agar Base, Modified 10kg

7161A - Todd Hewitt Broth 500g

7496A - Letheen Broth Base, Modifed - 500g

7161B - Todd Hewitt Broth 2kg

7496B - Letheen Broth Base, Modified - 2kg

7161C - Todd Hewitt Broth 10kg

7496C - Letheen Broth Base, Modified - 10kg

7162A - Triple Sugar Iron Agar 500g

7500A - Presence Absence Broth - 500g

7162B - Triple Sugar Iron Agar 2kg

7500B - Presence Absence Broth - 2kg

7162C - Triple Sugar Iron Agar 10kg

7500C - Presence Absence Broth - 10kg

7163A - Tryptic Soy Agar w/Lecithin & Tween 80 - 500g

7502A - Fraser Broth Base 500g

7163B - Tryptic Soy Agar w/Lecithin & Tween 80 - 2kg

7502B - Fraser Broth Base 2kg

7163C - Tryptic Soy Agar w/Lecithin & Tween 80 - 10kg

7502C - Fraser Broth Base 10kg

7164A - Tryptic Soy Broth 500g

7506A - EC Medium, Modified 500g

7164B - Tryptic Soy Broth 2kg

7506B - EC Medium, Modified 2kg

7164C - Tryptic Soy Broth 10kg

7506C - EC Medium, Modified 10kg

7165A - Violet Red Bile Agar 500g

7510A - Universal Preenrichment Broth - 500g

7165B - Violet Red Bile Agar 2kg

7510B - Universal Preenrichment Broth - 2kg

7165C - Violet Red Bile Agar 10kg

7510C - Universal Preenrichment Broth - 10kg

7166A - XLD Agar 500g

7511A - Rappaport-Vassiliadis (MSRV) Medium Semisolid Modified, 500g

7166B - XLD Agar 2kg7511B - Rappaport Vassiliadis (MSRV) - 2kg

7166C - XLD Agar 10kg

7511C - Rappaport-Vassiliadis (MSRV) - 10kg

7173A - Littman Agar 500g

7512A - Rappaport-Vassiliadis R10 Broth 500g

7173B - Littman Agar 2kg

7512B - Rappaport-Vassiliadis R10 Broth 2kg

7173C - Littman Agar 10kg

7512C - Rappaport-Vassiliadis R10 Broth 10kg

7178A - Agar, Bacteriological 500g

7517A - XLT4 Agar - 500g

7178B - Agar, Bacteriological 2kg

7517B - XLT4 Agar - 2kg

7178C - Agar, Bacteriological 10kg

7517C - XLT4 Agar - 10kg

7179A - Pancreatic Digest of Casein (Pep C) 500g

7520A - HC Agar Base - 500g

7179B - Pancreatic Digest of Casein (Pep C) 2kg

Công ty TNHH thiết bị khoa học T.H.M

Công ty TNHH thiết bị khoa học T.H.M được thành lập từ năm 2001 và hiện nay là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp trang thiết bị cho phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm và đo đạc trong các ngành: Dược phẩm, Thực phẩm, Thức Ăn Gia Súc, Mỹ phẩm, Thủy sản, Thú y, Quan trắc Môi trường và Dầu khí,…
Với nhiều năm kinh nghiệm trong vai trò là nhà cung cấp trang thiết bị cho các cơ quan, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm nghiệm, các phòng thí nghiệm trên khắp cả nước, cùng với một đội ngũ nhân lực nhiệt tình, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, công ty chúng tôi ngày càng khẳng định được tên tuổi và uy tín của mình tại Việt Nam.
Hiện nay, công ty chúng tôi vinh dự là đại diện độc quyền, đại lý phân phối của nhiều hãng thiết bị nổi tiếng trên thế giới như: Fisher Scientific (Mỹ), Windaus (Đức), Raxvision (Mỹ), Kern (Đức), Kitagawa (Nhật Bản), Forestry-Supplier (Mỹ), Restek (Mỹ), DaiHan (Hàn Quốc), Hettich ( Đức),…

Chúng tôi đảm bảo Quý Khách sẽ hài lòng về cung cách phục vụ, chất lượng thiết bị, giá cả cũng như chế độ hậu mãi tốt nhất khi đến với công ty thiết bị khoa học T.H.M.
Công ty chúng tôi rất hân hạnh và luôn sẵn sàng phục vụ Quý Khách.

Sản phẩm đã xem