Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Phần mềm kế toán quản trị chỉnh sửa theo yêu cầu

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Asia Accounting (Asia Standard) là một phiên bản phần mềm kế toán quản trị chỉnh sửa theo yêu cầu quản lý đặc thù của doanh nghiệp của Asiasoft. Asia Accounting được phát triển và hoàn thiện liên tục từ năm 2001

Phần mềm bao gồm các phân hệ nghiệp vụ:

Kế toán tổng hợp

Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

Kế toán bán hàng và nợ phải thu

Kế toán mua hàng và nợ phải trả

Kế toán hàng tồn kho

Kế toán công cụ dụng cụ

Kế toán tài sản cố định

Kế toán chi phí giá thành

Quản trị hệ thống

 

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Phân hệ kế toán tổng hợp đóng vai trò trung tâm tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ các phân hệ khác. Trong phân hệ Kế toán tổng hợp, NSD có thể:

Thiết lập kế hoạch doanh thu, chi phí, công nợ và tập hợp số liệu, lên báo cáo so sánh kế hoạch và thực hiện.

Cập nhật các chứng từ kế toán, các bút toán định kỳ.

Thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển tự động cuối kỳ.

Thực hiện tổng hợp số liệu từ các phân hệ khác để lên các sổ sách, báo cáo kế toán; báo cáo thuế.

Các chứng từ đầu vào:

Phiếu kế toán

Phiếu kế toán 2 tỷ giá

Bút toán kết chuyển tự động

Bút toán phân bổ tự động

Hạch toán ngoại bảng

Cho phép hạch toán nhiều nhóm định khoản1 nợ/nhiều có hoặc 1 có/nhiều nợ trong 1 chứng từ kế toán.

Cho phép copy thông tin của 1 chứng từ thành chứng từ khác.

Báo cáo tài chính

Bảng cân đối phát sinh các tài khoản

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đều có mẫu phân tích cho nhiều kỳ, so sánh giữa các công ty, bộ phận.

Đã thiết lập đầy đủ công thức lấy dữ liệu theo QĐ15 và QĐ48, ngoài ra cho phép NSD tự định nghĩa công thức cho các báo cáo.

Sổ sách kế toán

Sổ kế toán theo hình thức NKC

Sổ kế toán theo hình thức CTGS

Đầy đủ các biểu mẫu sổ sách theo QĐ15 và QĐ48.

Báo cáo thuế

Bảng kê chứng từ hàng hóa mua vào

Bảng kê chứng từ hàng hóa bán ra

Sổ theo dõi thuế được hoàn lại, miễn giảm

Tờ khai thuế GTGT

Tờ khai thuế TNDN

Biểu mẫu báo cáo thuế theo TT60/2007/TTBTC

Cho phép kết xuất dữ liệu bảng kê mua vào, bán ra theo đúng định dạng của chương trình HTKK 2.5.2 để nhập vào chương HTKK2.5.2.

Báo cáo quản trị phân tích

Cung cấp các báo cáo quản trị, phân tích cho nhiều kỳ, theo bộ phận, đơnvị cơ sở

Cho phép NSD thiết lập công thức để lấy dữ liệu cho các báo cáo

Theo dõi tài khoản ngoại bảng

Chương trình cho phép NSD nhập số dư tài khoản ngoại bảng

Hạch toán tài khoản ngoại bảng

Lên báo cáo sổ chi tiết tài khoản ngoại bảng

Theo dõi kế hoạch doanh thu, chi phí, công nợ

Thiết lập kế hoạch doanh thu, chi phí, công nợ cho từng tháng

Lên các báo cáo so sánh giữa kế hoạch và thực tế

KẾ TOÁN TIỀN MẶT - NGÂN HÀNG

Phân hệ kế toán Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng dùng để theo dõi các khoản thu chi và thanh toán liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền vay.Phân hệ này cho phép NSD thực hiện:

Cập nhật chứng từ thu, chi theo khách hàng, hợp đồng, hóa đơn mua bán và theo các khoản mục chi phí từ quỹ tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng

Theo dõi số dư phiếu chi tạm ứng, thực hiện thanh toán tạm ứng

Cập nhật và theo dõi các khế ước vay tiền ngân hàng, vay của các cá nhân, đơn vị; Theo dõi vay, lãi vay và thanh toán tiền vay

Các chứng từ đầu vào:

Phiếu thu

Phiếu thu 2 tỷ giá

Phiếu chi

Phiếu chi 2 tỷ giá

Giấy báo có

Giấy báo nợ

Chứng từ ngoại tệ 2 tỷ giá

Phiếu thanh toán hoàn ứng

Thu/chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

Theo dõi thu tiền, chi tiền chi tiết theo hóa đơn bán ra hoặc mua vào

Cho phép thu, chi tiền cho nhiều đối tượng khách hàng, nhà cung cấp trên cùng 1 chứng từ hoặc chi

Trong trường hợp chi thanh toán thẳng cho các khoản chi phí, chương trình cho phép NSD kê khai hóa đơn GTGT đầu vào để lên báo cáo thuế đầu vào

Đối với các phát sinh ngoại tệ, cho phép quản lý và hạch toán theo tỷ giá giao dịch thực tế. Tự động tính toán và hạch toán chênh lệch tỷ giá hạch toán và tỷ giá thanh toán

Cho phép NSD in ủy nhiệm chi theo mẫu tự sửa

Theo dõi tiền vay

Cho phép NSD cập nhật các hợp đồng vay tiền (khế ước)

Thực hiện việc vay và thanh toán tiền vay cho từng khế ước

Theo dõi lãi vay và hạn thanh toán cho từng khế ước

Thanh toán hoàn ứng

Cập nhật số dư phiếu chi tạm ứng

Thanh toán hoàn ứng, theo dõi số dư của từng phiếu chi tạm ứng sau từng lần thanh toán hoàn ứng

Báo cáo tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Sổ quỹ và sổ quỹ in từng ngày

Sổ nhật ký thu tiền

Sổ nhật ký chi tiền

Sồ chi tiết tài khoản

Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản

Bảng cân đối phát sinh theo ngày của tài khoản

Bảng cân đối phát sinh các tiểu khoản của 1 tài khoản

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo số dư tiền tại quỹ và tại các ngân hàng

Bảng kê chứng từ

Bảng kê chứng từ của một tài khoản theo tài khoản đối ứng/khách hàng/sản phẩm/hợp đồng/bộ phận/mã phí

Tổng hợp phát sinh của một tài khoản theo tài khoản đối ứng/khách hàng/sản phẩm/hợp đồng/bộ phận/mã phí

Báo cáo tiền vay

Bảng tính lãi vay theo khế ước

Báo cáo tình hình trả và thời hạn thanh toán của các khế ước

Bảng kê khế ước đến hạn và quá hạn thanh toán

Sổ chi tiết tiền vay

KẾ TOÁN BÁN HÀNG & CÔNG NỢ PHẢI THU

Phân hệ kế toán Bán hàng và công nợ phải thu cung cấp các chức năng theo dõi và xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến bán hàng và công nợ phải thu.

Các chức năng của phân hệ này:

Cập nhật các hoá đơn bán hàng, hoá đơn bán dịch vụ, đơn đặt hàng của khách hàng, phiếu nhập hàng bán bị trả lại, chứng từ bù trừ công nợ. Khi làm hóa đơn có thế xem được phiếu nhập để tham khảo giá.

Cập nhật danh mục giá bán, danh mục thuế suất

Theo dõi tổng hợp và chi tiết hàng bán ra.

Theo dõi bán hàng theo bộ phận, cửa hàng, nhân viên bán hàng, hợp đồng.

Theo gõi thuế GTGT của hàng hoá bán ra.

Theo dõi các khoản phải thu, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của khách hàng.

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu liên kết số liệu với phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi để có thể lên được các báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán hàng tồn kho và kế toán tổng hợp

Các chứng từ đầu vào:

Đơn hàng bán

Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho

Phiếu nhập hàng bán trả lại

Hóa đơn dịch vụ

Chứng từ phải thu khác

Vào các hóa đơn GTGT đầu ra khác

Phân bổ tiền phải thu cho các hóa đơn

Nghiệp vụ bán hàng

Quản lý giá bán chi tiết theo từng mặt hàng, ngày hiệu lực và tự động lấy giá bán lên hóa đơn bán hàng

Cho phép nhập đơn đặt hàng của khách hàng và nhập hóa đơn bán hàng từ đơn đặt hàng đã có

Theo dõi hóa đơn bán hàng chi tiết theo nhân viên/bộ phận bán hàng, theo vụ việc hợp đồng

Cho phép xuất bán từ nhiều kho, nhiều lô. Tùy chọn cho hay không cho xuất nếu tồn kho âm

Tự động tính toán thuế và chuyển vào bảng kê hóa đơn bán ra

Hạch toán và ghi nhận chiết khấu bán hàng theo quy định

Cho phép NSD in hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho theo mẫu hoặc in hóa đơn theo mẫu hóa đơn của BTC

Công nợ phải thu

Cho phép thực hiện điều chỉnh, thực hiện các bút toán bù trừ công nợ giữa các khách hàng và nhà cung cấp

Thực hiện phân bổ tiền phải thu cho các hóa đơn bán hàng từ các chứng từ thanh toán tiền hàng (phiếu thu, báo có …)

Theo dõi chi tiết công nợ phải thu theo khách hàng, theo vụ việc – hợp đồng, theo hóa đơn

Báo cáo bán hàng

Sổ nhật ký bán hàng

Sổ chi tiết bán hàng

Bảng kê hóa đơn bán hàng

Bảng kê hóa đơn bán hàng nhóm theo khách hàng, theo vụ việc hợp đồng, theo mã nhập xuất …

Báo cáo bán hàng

Báo cáo bán hàng phân tích theo thời gian

Báo cáo bán hàng phân tích theo giá bán

Báo cáo bán hàng nhóm theo 2 chỉ tiêu

Báo cáo tình hình thực hiện đơn hàng bán

Bảng kê hàng bán bị trả lại

Tổng hợp hàng bán bị trả lại …

Báo cáo công nợ phải thu theo khách hàng

Sổ chi tiết công nợ

Biên bản đối chiếu công nợ

Bảng cân đối phát sinh công nợ của 1 tài khoản, nhiều tài khoản

Bảng cân đối phát sinh công nợ theo khách hàngvụ việc và ngược lại

Bảng cân đối phát sinh công nợ theo khách hàngcông trình và ngược lại

Tổng hợp số dư công nợ đầu kỳ/cuối kỳ

Báo cáo công nợ phải thu theo hóa đơn

Bảng kê công nợ phải thu theo hóa đơn

Bảng kê chi tiết thu tiền theo hóa đơn

Bảng kê công nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán

KẾ TOÁN MUA HÀNG & CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Phân hệ kế toán Mua hàng và công nợ phải trả cung cấp các chức năng theo dõi và xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến mua hàng và công nợ phải trả.

Các chức năng của phân hệ này:

Cập nhật Phiếu nhập mua, phiếu nhập khẩu, phiếu nhập chi phí mua hàng, phiếu xuất trả lại nhà cung cấp, chứng từ bù trừ công nợ.

Theo dõi tổng hợp và chi tiết hàng mua vào theo mặt hàng, nhà cung cấp và hợp đồng.

Theo dõi các khoản phải trả, tình hình trả tiền và tình trạng phải trả cho các nhà cung cấp.

Theo dõi thuế GTGT của hàng hoá mua vào.

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả liên kết số liệu với phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi để có thể lên được các báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán hàng tồn kho và kế toán tổng hợp.

Các chứng từ đầu vào:

Đơn hàng mua

Phiếu nhập mua

Phiếu nhập khẩu

Phiếu nhập chi phí

Phiếu xuất trả nhà cung cấp

Chứng từ phải trả khác

Vào các hóa đơn GTGT đầu vào khác

Phân bổ tiền phải trả cho các hóa đơn

Nghiệp vụ mua hàng

Cho phép nhập đơn đặt hàng cho nhà cung cấp và lập phiếu nhập mua, nhập khẩu từ đơn đặt hàng đã có

Theo dõi nhập mua, nhập khẩu theo vụ việc hợp đồng, theo lô

Các chi phí mua hàng có thể nhập cùng với phiếu nhập mua hoặc nhập thành 1 phiếu nhập chi phí khác, chương trình hỗ trợ các chức năng phân bổ chi phí

Hỗ trợ kê khai các thông tin hóa đơn GTGT đầu vào và cập nhật vào bảng kê hóa đơn đầu vào

Công nợ phải trả

Cho phép thực hiện điều chỉnh, thực hiện các bút toán bù trừ công nợ giữa các khách hàng và nhà cung cấp

Thực hiện phân bổ tiền phải trả cho các hóa đơn đầu vào chứng từ thanh toán (phiếu chi, báo nợ…)

Theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo khách hàng, vụ việc – hợp đồng, theo hóa đơn

Báo cáo mua hàng

Sổ nhật ký mua hàng

Bảng kê phiếu nhập

Bảng kê hóa đơn bán hàng nhóm theo nhà cung cấp, theo vụ việc hợp đồng, theo dạng nhập, theo mặt hàng …

Tổng hợp hàng nhập mua

Báo cáo tình hình thực hiện đơn hàng mua

Báo cáo hàng nhập nhóm theo 2 chỉ tiêu …

Báo cáo công nợ phải trả theo nhà cung cấp

Sổ chi tiết công nợ

Sổ nhật ký chi trả tiền mua hàng

Sổ tổng hợ công nợ chữ T

Bảng cân đối phát sinh công nợ của 1 tài khoản, nhiều tài khoản

Bảng cân đối phát sinh công nợ theo nhà cung cấp vụ việc và ngược lại

Tổng hợp số dư công nợ đầu kỳ/cuối kỳ

Báo cáo công nợ phải trả theo hóa đơn

Bảng kê công nợ phải trả theo hóa đơn

Bảng kê chi tiết trả tiền theo hóa đơn

Bảng kê công nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán

KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

Các chức năng của phân hệ này:

Cập nhật phiếu nhập thành phẩm, nhập mua – nhập khẩu, nhập khác; xuất cho sản xuất, xuất điều chuyển kho, xuất bán và xuất khác…

Theo dõi tồn kho tức thời và tồn kho cuối kỳ.

Tính giá vật tư tồn kho: bình quân tháng, bình quân di động, NTXT hoặc giá đích danh.

Theo dõi danh điểm vật tư theo cấu trúc cây. Độ dài mã vật tư 16 ký tự

Theo dõi giá vốn theo VNÐ và ngoại tệ.

Phân hệ kế toán hàng tồn kho có thể liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán mua hàng, kế toán chi phí giá thành và kế toán tổng hợp.

Các chứng từ đầu vào:

Phiếu nhập kho

Phiếu xuất kho

Quản lý hàng tồn kho

Tính giá và cập nhật giá vốn theo nhiều phương pháp: Trung bình tháng, bình quân di động, nhập trước xuất trước và tính giá đích danh

Quản lý tồn kho tối đa và tồn kho tối thiểu

Quản lý tồn kho theo lô

Cho phép khai báo thông tin lắp ráp thành phẩm và cho phép xuất kho theo thông tin lắp ráp

Quản lý hàng tồn kho theo 2 đơn vị tính

Báo cáo hàng nhập

Bảng kê phiếu nhập

Bảng kê phiếu nhập của một mặt hàng

Bảng kê phiếu nhập nhóm theo dạng nx

Bảng kê phiếu nhập nhóm theo mặt hàng

Tổng hợp hàng nhập kho

Báo cáo hàng nhập nhóm theo 2 chỉ tiêu

Bảng kê phiếu nhập nhóm theo nhà cung cấp

B/cáo giá trị hàng nhập nhóm theo k/h, hợp đồng …

Báo cáo hàng xuất

Bảng kê phiếu xuất

Bảng kê phiếu xuất của một mặt hàng, vật tư

Bảng kê phiếu xuất nhóm theo khách hàng

Bảng kê phiếu xuất nhóm theo vụ việc, hợp đồng

Bảng kê phiếu xuất nhóm theo dạng nhập xuất

Bảng kê phiếu xuất nhóm theo mặt hàng

Bảng kê phiếu xuất theo sản phẩm/công trình

Báo cáo hàng xuất nhóm theo 2 chỉ tiêu

Báo cáo giá trị hàng xuất nhóm theo khách hàng, hợp đồng, mã NX

Tổng hợp hàng xuất kho

Tổng hợp hàng xuất kho nhóm theo sản phẩm/công trình

Báo cáo hàng tồn kho

Thẻ kho / Sổ chi tiết vật tư

Hỏi số tồn kho của một vật tư

Tổng hợp nhập xuất tồn

Tổng hợp nhập xuất tồn theo lô

Báo cáo tồn kho

Báo cáo tồn theo kho

Báo cáo tồn kho hiện thời

Báo cáo tồn kho đầu kỳ

Báo cáo tồn kho theo phiếu nhập (giá NTXT)

Bảng giá trung bình tháng

KẾ TOÁN CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Phân hệ kế toán Công cụ dụng cụ cung cấp các chức năng cập nhật và theo dõi công cụ dụng cụ; xuất công cụ dụng cụ đi sử dụng, báo hỏng công cụ; tính toán phân bổ công cụ dụng cụ.

Các chứng từ đầu vào:

Phiếu xuất công cụ dụng cụ

Báo hỏng công cụ dụng cụ

Chức năng

Cập nhật phiếu xuất Công cụ dụng cụ phân bổ nhiều lần

Tự động tính và phân bổ giá trị vào chi phí.

Theo dõi số kỳ phân bổ, thời gian sử dụng.

Theo dõi theo bộ phận sử dụng, báo hỏng công cụ dụng cụ

Báo cáo công cụ dụng cụ

Bảng kê phiếu xuất công cụ dụng cụ

Báo cáo về báo hỏng công cụ dụng cụ

Báo cáo tình hình phân bổ công cụ dụng cụ và giá trị còn lại

Báo cáo tổng hợp xuất công cụ dụng cụ cho các bộ phận

Báo cảo tổng hợp số công cụ dụng cụ sử dụng tại các bộ phận

Bảng phẩn bổ công cụ dụng cụ

Sổ theo dõi công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Chức năng

Theo dõi tài sản cố định về nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, ngày đưa vào sử dụng...

Theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm tài sản cố định.

Theo dõi quá trình thay đổi nguyên giá và điều chuyển bộ phận sử dụng

Tính khấu hao, lên bảng phân bổ khấu hao và tạo các bút toán phân bổ khấu hao

Dữ liệu đầu vào

Khai báo tài sản cố định

Thay đổi nguyên giá tài sản cố định

Khai báo thôi khấu hao TSCĐ

Khai báo giảm TSCĐ

Tính khấu hao và phân bổ khấu hao

Các báo cáo tài sản cố định

Thẻ tài sản

Bảng tính khấu hao

Bảng tính khấu hao theo nguồn vốn

Báo cáo chi tiết TSCĐ

Báo cáo kiểm kê TSCĐ

Bảng cáo kiểm kê TSCĐ theo nguồn vốn

Báo cáo tăng giảm TSCĐ

Báo cáo tăng giảm TSCD theo nguồn vốn

Bảng phân bổ khấu hao

Báo phân bổ khấu hao theo bộ phận sử dụng

In danh mục TSCĐ

KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH

Chức năng

Khai báo và cập nhật các thông số (định mức, hệ số…) cần thiết để tính giá thành.

Theo dõi (tập hợp) chi phí (nguyên vật liệu, công cụ lao động, vật rẻ tiền mau hỏng, lương, khấu hao, chi phí phân bổ) theo đơn vị sử dụng (bộ phận, phân xưởng, sản phẩm, đơn hàng), theo vụ việc (hợp đồng, công trình, đề án...)

Tự động phân bổ chi phí vào sản phẩm theo nhiều tiêu thức hoặc theo hệ số của người dùng

Theo dõi chi phí theo các khoản mục chi phí: văn phòng, công tác phí, điện thoại, đi lại...

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp lựa chọn: theo phương định mức, theo phương pháp tỷ lệ; theo phương pháp giản đơn; theo chi phí trực tiếp; tính giá thành phân bước theo từng công đoạn, quy trình sản xuất công nghệ.

Tuỳ theo yêu cầu chương trình sẽ được sửa đổi để tính giá thành theo đúng đặc thù của doanh nghiệp.

Các báo cáo chi phí

Báo cáo chi phí theo tiểu khoản

Báo cáo chi phí theo vụ việc – hợp đồng

Báo cáo chi phí theo khoản mục phí

Giá thành giản đơn

Nhập trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

Tính giá thành sản phẩm và cập nhật cho các phiếu nhập thành phẩm

Sổ giá thành, thẻ giá thành

Sổ chi phí sản xuất kinh doanh

Giá thành định mức

Cập nhật định mức lương, NVL

Cập nhật giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ

Tính giá thành sản phẩm và cập nhật cho các phiếu nhập thành phẩm

Bảng giá thành kế hoạch

Sổ giá thành, thẻ giá thành

Sổ chi phí sản xuất kinh doanh

Giá thành hệ số

Cập nhật hệ số quy chuẩn

Cập nhật giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ

Tính giá thành sản phẩm và cập nhật cho các phiếu nhập thành phẩm

Sổ giá thành, thẻ giá thành

Giá thành công trình xây lắp

Bảng kê chứng từ theo công trình

Bảng tập hợp chi phí sản xuất theo công trình xây lắp

Báo cáo kết quả kinh doanh theo công trình xây lắp (Báo cáo KQKD. Phần 4)

Sổ giá thành công trình Phần I (Chi phí SX và giá thành thực tế)

Bảng chi phí sản xuất và giá thành công trình xây lắp

Sổ chi tiết sử dụng máy thi công

Quản trị hệ thống.

Công ty cổ phần phát triển phần mềm Asiasoft

Công ty Cổ phần phát triển phần mềm ASIA thành lập và phát triển hơn 17 năm với định hướng chuyên nghiệp trong lĩnh vực phần mềm quản trị doanh nghiệp và cung cấp các giải pháp quản lý tổng thể. Với gần 150 nhân viên tư vấn, triển khai và hỗ trợ trải rộng trên cả 3 miền, kết hợp với hàng chục đối tác là các công ty lớn trên toàn quốc, đã và đang khẳng định sức mạnh và uy tín của mình trên các phương diện:

Đầu tư phát triển các sản phẩm phần mềm

Tư vấn xây dựng hệ thống thông tin quản lý

Triển khai các hệ thống phần mềm ứng dụng

Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng phần mềm

Bảo hành và bảo trì sản phẩm đã cung cấp cho khách hàng

Trong xu thế hội nhập và phát triển, ASIA cùng với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm từng bước liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để cung cấp cho thị trường các sản phẩm phần mềm tốt nhất, với chi phí phù hợp nhất và dịch vụ hỗ trợ hoàn hảo nhất.

Những mốc lịch sử

2016

Giải thưởng “Sao khuê 2016” cho cho “Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp Asia Enterprise”, được xếp hạng sản phẩm phần mềm ưu việt

2014

Giải thưởng “Sao khuê 2014” cho cho “Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp Asia Enterprise”, được xếp hạng sản phẩm phần mềm ưu việt.

2012

Giải thưởng “Sao khuê 2012” cho cho “Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp Asia Enterprise”, được xếp hạng sản phẩm phần mềm ưu việt 4 sao

Nhận bằng khen của UBNDTP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn thông năm 2011.

2008

Giải Thưởng “Sao Khuê 2008” dành cho “Doanh nghiệp phần mềm có tốc độ tăng trưởng tiêu biểu trong năm” do hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam - VINASA phối hợp cùng Bộ Bưu chính Viễn Thông trao tặng, Đây là giải thưởng quan trọng nhất và có uy tín của ngành công nghiệp phần mềm ở Việt Nam.

2007

Giải thưởng “ Sao Khuê 2007”, đạt danh hiệu “Phần mềm ưu việt”. Được cấp bằng khen “Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự phát triển ngành công nghệ thông tin truyền thông của thành phố năm 2006” của Chủ tịch UBDN Thành Phố Hồ Chí Minh.

2006

Được cấp chứng chỉ “Phần mềm uy tín, chất lượng” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cấp. Đạt huy chương vàng “ Đơn vị công nghệ thông tin Việt Nam” do Hội Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh trao tặng.

2004

Thành lập chi nhánh tại Thành Phố Đà Nẵng. được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhẵn hiệu hàng hóa số 54617 do Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học và công nghệ cấp theo quyết định số A2946/QĐ-ĐK, ngày 08/05/2004 của Cục Trưởng Cục sở hữu trí tuệ

2003

Đổi tên thành Công Ty Cổ Phần Phát Triển Phần Mềm ASIA

2002

Thành lập chi nhánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Đạt danh hiệu vàng năm 2002 tại hội chợ “Sản phẩm mới – Công nghệ mới”. Được cấp giấy chứng nhận bản quyền phần mềm số 196/2002/QTG do Cục bản quyền tác giả cấp ngày 10 tháng 4 năm 2002.

2001

Thành lập Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phần Mềm Kế Toán ASIA

"Chất lượng chuyên nghiệp - Dịch vụ hoàn hảo!"

Là phương châm kinh doanh của ASIA nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Asia chỉ kinh doanh chuyên nghiệp trong lĩnh vực duy nhất là phát triển phần mềm. Với sự chuyên nghiệp này ASIA sẽ cung cấp cho các khách hàng các sản phẩm và dịch vụ ngày càng tốt hơn.

Chat ngay
Liên hệ
Lịch sử